ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ στο ekpedeftikos.com την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 asdfd

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ στο ekpedeftikos.com την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011/2012

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ 2011-2012 (Μέγεθος Αρχείου: 265.48Kb)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σύμφωνα με τον περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόμο του 2011.

2. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται σε οικογένεια που είναι μόνιμος κάτοικος στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει τέκνο φοιτητή:

  • σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, νοουμένου ότι τόσον όσον αφορά τον πτυχιακό όσο και το μεταπτυχιακό κλάδο σπουδών αυτοί αφορούν τον πρώτο πτυχιακό ή/και τον πρώτο μεταπτυχιακό τίτλο που ο εν λόγω φοιτητής θα αποκτήσει με την ολοκλήρωση της διάρκειας του κύκλου σπουδών του, και
  • που φοιτά τακτικά σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο–πιστοποιημένο κλάδο σπουδών σε ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης από ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, όπως τούτα βεβαιώνονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανάλογα και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες νομοθεσίες, και
  • πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ο κλάδος σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης.

3. Για σκοπούς του παρόντος νόμου, οικογένεια, τέκνα και οικογενειακό εισόδημα ορίζονται ως ακολούθως:

Ορισμός Οικογένειας

(α) οι γονείς όταν συζούν, τα κοινά τους τέκνα και τα τέκνα του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτούς που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη· ή

(δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του.

Ορισμός Τέκνου

(α) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, ή/και

(β) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των δεκαεννεά ετών, εφόσον εξακολουθεί να φοιτά σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης, ή/και

(γ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο μέχρι την ηλικία των είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελεί θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, ή/και

(δ) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητής, υπό την ερμηνεία του παρόντος Νόμου, που λαμβάνει φοιτητική χορηγία, ή/και

(ε) νόμιμο τέκνο, προγονό, εκτός γάμου τέκνο και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας, που στερείται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή του.

 

Ορισμός Οικογενειακού Εισοδήματος

Σημαίνει το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από όλα τα μέλη της οικογένειας εντός του έτους που προηγείται κατά ένα έτος της 1ης Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η φοιτητική

χορηγία και που προέρχεται από τις πηγές που καθορίζονται στο έντυπο αίτησης.

 

4. Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει η οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα του έτους 2011, δεν υπερβαίνει τις €100.000, όταν αυτή έχει μέχρι και 2 τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το μέγιστο όριο του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου.

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

Οικογενειακό εισόδημα Ύψος φοιτητικής χορηγίας

Ύψος πρόσθετης χορηγίας για

οικογένειες που καταβάλλουν

δίδακτρα (ανώτατο ποσό) ή έχουν

3 ή περισσότερα τέκνα
έως €40.000,00 €1.710 €855
€40.000,01 – €50.000,00 €1.580 €790
€50.000,01 – €60.000,00 €1.450 €725
€60.000,01 – €70.000,00 €1.320 €660
€70.000,01 – €80.000,00 €1.190 €590
€80.000,01 – €90.000,00 €1.020 €510
€90.000,01 – €100.000,00 €850 €425
Άνω των €100.000,01* €850 €425

* για οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το μέγιστο όριο του ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος αυξάνεται κατά €10.000 για κάθε τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου.

(i) Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια του φοιτητή δίδακτρα, αυτή δικαιούται πρόσθετο ποσό ίσο με το 50% των διδάκτρων, με ανώτατο ποσό το 50% της φοιτητικής χορηγίας, ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει το εισόδημα, νοουμένου ότι προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής των διδάκτρων.

(ii) Επίσης, οι δικαιούχες οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα, σύμφωνα με τον ορισμό του τέκνου του παρόντος Νόμου, δικαιούνται πρόσθετο ποσό ίσο με το 50% της φοιτητικής χορηγίας.

5. Περιουσιακά κριτήρια Η φοιτητική χορηγία δεν παραχωρείται αν η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας και στα οποία περιλαμβάνονται ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, υπερβαίνει το €1.200.000.

6. Για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας, οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση του διαζυγίου.

7. Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από υποτροφία ή επιχορήγηση από τη χώρα σπουδών του φοιτητή, τότε δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό ως χορηγία για δίδακτρα.

8. Σε περίπτωση που ο φοιτητής φοιτά πάνω σε μερική βάση (part-time), η χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης.

9. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και να είναι

μόνιμος κάτοικος των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια του. Ο Νόμος καλύπτει επίσης και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε, νοουμένου ότι ο ένας από τους δύο γονείς του είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε που

εργάζεται και διαμένει στην Κύπρο και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

10. Μόνιμος κάτοικος, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, θεωρείται άτομο ή οικογένεια που κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται φοιτητική χορηγία, διέμενε μόνιμα στις περιοχές που

ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών.

11. Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται για την ελάχιστη χρονική περίοδο φοίτησης που το εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζει, για την ολοκλήρωση των σπουδών για απόκτηση του συγκεκριμένου

τίτλου/διπλώματος. Η περίοδος παραχώρησης της φοιτητικής χορηγίας δύναται να παραταθεί πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών, μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτος για τους ακόλουθους λόγους που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του φοιτητή:

(α) σοβαρούς λόγους υγείας του φοιτητή, όπως τούτο βεβαιώνεται από Ιατρικό Λειτουργό, και

(β) μη συμμετοχή του φοιτητή στις εξετάσεις συγκεκριμένης εξεταστικής περιόδου λόγω μη διεξαγωγής τους, όπως τούτο βεβαιώνεται από τις αρχές του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

12. Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τον κλάδο που εγκατέλειψαν, θα λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου

κλάδου σπουδών.

13. Αν ο φοιτητής υπέχει στρατιωτικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής θητείας, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να τις έχει εκπληρώσει πριν αρχίσει η φοίτησή του ή να έχει τύχει αναστολής ή απαλλαγής από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

14. Η φοιτητική χορηγία δεν παραχωρείται στις οικογένειες, τα παιδιά των οποίων παρακολουθούν:

(α) πρόγραμμα σπουδών το οποίο καταλήγει σε διδακτορικό τίτλο,

(β) προγράμματα εκμάθησης γλώσσας για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(γ) προπαρασκευαστικά μαθήματα για εισδοχή τους στο κανονικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(δ) μαθήματα εξ αποστάσεως ή μαθήματα ανοικτού πανεπιστημίου,

(ε) μαθήματα ως εξωτερικοί φοιτητές και όχι ως κανονικοί φοιτητές σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

(στ) μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή ειδίκευσης.

15. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της φοιτητικής χορηγίας, είναι η υποβολή αίτησης στο ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, από τον πατέρα ή τη μητέρα του φοιτητή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά τη

συμπλήρωση του πρώτου τριμήνου/εξαμήνου σπουδών του φοιτητή και μέχρι και τις 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους που αναφέρονται. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 31 Αυγούστου, θεωρούνται εκπρόθεσμες και απορρίπτονται.

16. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τον αιτητή και να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Αιτήσεις με ελλειπή στοιχεία ή πιστοποιητικά θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων/πιστοποιητικών και θα χάνουν τη σειρά προτεραιότητάς τους.

17. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη φοιτητική χορηγία, καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση www.mof.gov.cy.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται:

(α) στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, Τεύκρου 6, Λευκωσία – τηλ. 22 804000,

(β) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία – τηλ. 22 601623,

(γ) στα ακόλουθα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ):

(i) Λευκωσίας: Γωνία Κυριάκου Μάτση & Κατσώνη, Άγιοι Ομολογητές – τηλ. 22 446686,

(ii) Λεμεσού: Σπύρου Αραούζου 21 – τηλ. 25 829129,

(iii) Αμμοχώστου: Ελευθερίας 83, Δερύνεια – τηλ. 23 300300,

(iv) Λάρνακας: Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 27 – τηλ. 24 815555,

(v) Πάφου: Ελευθερίου Βενιζέλου 62 – τηλ. 26822400

(vi) Πόλης Χρυσοχούς: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1 – τηλ. 26 821888,

(vii) Πελενδρίου: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 70 – τηλ. 25 813400.

Επίσης οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών (Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων), 1489 Λευκωσία

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ 2011-2012 (Μέγεθος Αρχείου: 265.48Kb)ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

  • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους