ΔΙΑΒΑΣΤΕ στην

ιστοσελίδα μας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ:Διορισμοί

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Ερώτηση 1η : Πώς υποβάλλεται η αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων και ποιά πιστοποιητικά πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση;

 

Ερώτηση 2η : Πώς καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων σε κάθε ειδικότητα;

Ερώτηση 3η : Πότε καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων εκάστου έτους;

Ερώτηση 4η : Τι διορισμούς προσφέρει η ΕΕΥ;

Ερώτηση 5η : Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις διορισμού πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων;

 

Ερώτηση 1η : Πώς υποβάλλεται η αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων και ποιά πιστοποιητικά πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση;

Όλες οι κενές θέσεις πρώτου διορισμού στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.  Η δημοσίευση αναφέρει τις κενές θέσεις κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή σε ειδικό έντυπο (ΕΕΥ.01) και σφραγίζονται με σφραγίδα που φέρει την ημερομηνία λήψης τους.

Σημείωση 1η: Στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση πιστοποιητικά/ αποδεικτικά είτε σε πρωτότυπο είτε σε φωτοαντίγραφο(Α4 μέγεθος). Σε περίπτωση που θα κατατεθεί φωτοαντίγραφο, είναι απαραίτητο ο αιτητής να προσκομίσει και το πρωτότυπο ούτως ώστε να πιστοποιηθεί η γνησιότητα του φωτοαντιγράφου από λειτουργό της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

1.      Πιστοποιητικό γέννησης

2.      Αντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3.      Απολυτήριο Λυκείου

4.      Αποδεικτικό πολύ καλής  γνώσης της Ελληνικής και καλής γνώσης της  Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας

(Σημείωση:  Ως αποδεκτά τεκμήρια γνώσης των γλωσσών αυτών στα αναφερόμενα επίπεδα γίνονται δεκτά τα προσόντα που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ε.Ε.Υ., «Αποδεκτά τεκμήρια για γνώση της Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας»  την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από το Γραφείο της Ε.Ε.Υ. ή να αναπαραγάγουν από την επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ. στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/)

5.      Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχιακών και μεταπτυχιακών)

6.      Αποδεικτικό σπουδών με αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων και της επίδοσης στο καθένα, στο οποίο να αναγράφεται και ο γενικός βαθμός

7.      Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε μαθήματος που αναγράφεται στην αναλυτική κατάσταση των διδαχθέντων μαθημάτων, σε φωτοαντίγραφο, από τον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστημίου

8.      Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες)

9.      Βεβαίωση για εκπαιδευτική προϋπηρεσία, αν υπάρχει, ως ακολούθως:     

9.1. Βεβαίωση με ακριβείς ημερομηνίες (μέρα/μήνας/χρόνος) ανάληψης και τερματισμού καθηκόντων και περιόδων  εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης 

 

9.2 Από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όταν πρόκειται για απασχόληση στην Κύπρο) 

 

9.2.1 Αναλυτική κατάσταση των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις περιόδους απασχόλησης σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία   

 

9.2.2 Βεβαίωση στην οποία να φαίνονται οι εργοδότες στους οποίους ήσασταν δηλωμένος/η ως μισθωτό πρόσωπο, καθώς και η περίοδος κατά την οποία εργαστήκατε σ' αυτούς. 

10.  Βεβαίωση τεχνικής πείρας (για εκπαιδευτές μόνο) ως ακολούθως: 

10.1 Ακριβείς ημερομηνίες (μερα/μήνας/χρόνος) ανάληψης και τερματισμού των καθηκόντων, ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, θέση, είδος εργασίας 

10.2  Ισχύει το 9.2, όπως παραπάνω 

 

Σημείωση 2η: Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία δεν γίνονται δεκτές.


Ερώτηση 2η : Πώς καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων σε κάθε ειδικότητα;

Οι πίνακες διοριστέων συντάσσονται κατά ειδικότητα και με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται πρώτα από το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, το βαθμό στον τίτλο σπουδών, τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και την εκπαιδευτική προϋπηρεσία.  Τα εν λόγω κριτήρια συνυπολογίζονται μετά την αριθμητική αποτίμησή τους με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.  Το σύνολο των μονάδων που έχει ο υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς του.  Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η ίδια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου.

Ο πίνακας διοριστέων κάθε κατηγορίας συμπληρώνεται με την προσθήκη των  νέων αιτητών του έτους.  Κατά τη συμπλήρωση των πινάκων διοριστέων η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την ακόλουθο τρόπο:

 • Το πρώτο κριτήριο είναι το έτος υποβολής της αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.
 • Μεταξύ υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων το ίδιο έτος λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους.

Υποψήφιος που κατέχει τα προσόντα για διορισμό σε δύο ή περισσότερες θέσεις ή ειδικότητες μπορεί να υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις για εγγραφή σε περισσότερους από ένα πίνακα διοριστέων.  Σε περίπτωση διορισμού του με βάση ένα πίνακα διοριστέων διαγράφεται από τους υπόλοιπους στους οποίους είναι εγγεγραμμένος.


Ερώτηση 3η : Πότε καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων εκάστου έτους;

Κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε χρόνου η Επιτροπή, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, προβαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διοριστέων, όπως επίσης και σε συμπλήρωσή τους με υποψηφίους οι οποίοι με αίτησή τους που υποβάλλεται ως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου αποτείνονται για να εγγραφούν σ' αυτούς.

Οι πίνακες διοριστέων είναι δημόσιο έγγραφο.  Για σκοπούς διαφάνειας, μετά τη σύνταξή τους ή την αναθεώρησή τους ή τη συμπλήρωσή τους, αναρτώνται στο Γραφείο της Επιτροπής.  Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διοριστέων κάθε επηρεαζόμενος μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σ' αυτή πλήρεις λόγους για υποστήριξή της.  Η Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της υποβολής τους εξετάσει το περιεχόμενο των ενστάσεων και αποφασίζει σχετικά.


Ερώτηση 4η : Τι διορισμούς προσφέρει η ΕΕΥ;

Οι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση παίρνουν τρεις μορφές.  Αυτές είναι:  μόνιμοι επί δοκιμασία διορισμοί, διορισμοί με σύμβαση και διορισμοί σε θέση αντικαταστάτη.  Οι πρώτες δύο κατηγορίες διορισμών διενεργούνται με σειρά προτεραιότητας η οποία προκύπτει από τον κατάλογο διοριστέων.  Το ίδιο ισχύει και για τους διορισμούς σε θέση αντικαταστάτη με τη διαφορά ότι η προτεραιότητα προκύπτει από την σειρά που έχουν στον πίνακα διοριστέων οι υποψήφιοι εκείνοι οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τέτοιο διορισμό.


Ερώτηση 5η : Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις διορισμού πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων;

Για να συμπεριληφθεί κάποιος στον πίνακα διοριστέων και να τύχει διορισμού ως εκπαιδευτικός λειτουργός, πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων πρέπει να πληροί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
 • Να έχει συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας του.
 • Να κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.
 • Να είναι καλού χαρακτήρα.
 • Να μην έχει καταδικασθεί για διάπραξη αδικήματος το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
 • Να μην έχει απολυθεί προηγουμένως από την εκπαιδευτική ή τη δημόσια υπηρεσία για πειθαρχικό αδίκημα. Νοείται ότι, προκειμένου περί αιτητού ο οποίος υπέβαλε αίτηση για διορισμό δυνάμει των προνοιών του άρθρου 28Α μέσα στην καθοριζόμενη προθεσμία, δεν ισχύουν οι πρόνοιες της υφιστάμενης παραγράφου, εάν ο λόγος της προηγούμενης απολύσεως του ήταν η μη προσέλευση στην υπηρεσία μετά την εκπνοή παραχωρηθείσας άδειας απουσίας στο εξωτερικό.
 • Να προσκομίσει πιστοποιητικό από Κυβερνητικό Ιατρικό Λειτουργό ότι είναι σωματικώς κατάλληλος για τη θέση για την οποία διορίσθηκε κατόπιν ιατρικής εξέτασης συμπεριλαμβανομένης και ακτινογράφησης του θώρακα.
 • Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει, σε ειδική περίπτωση, το διορισμό προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας:
 • με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
 • επί μονίμου βάσεως, εάν το εν λόγω πρόσωπο απασχολήθηκε στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη των τεσσάρων ετών.
 • Να έχει συμπληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης (ισχύει μόνο για εκπαιδευτικούς λειτουργούς μέσης εκπαίδευσης).

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ &

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 6 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2017 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΑ από ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην Λάρνακα


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 30 Μαρτίου 2017, ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 στη Λεμεσό


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: 7 συνέδρια για το 10ημερο Εκπαιδευτικού 2016 της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στη ΛΕΜΕΣΟ.


♦ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ: Συνέδριο με θέμα "ΤΑΞΗ ή... ΕΚΤΙΝΑΞΗ;"στη ΛΕΥΚΩΣΙΑ στις 27 ΦεβρουαρίουΠνευματικά Δικαιώματα @ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 2003.

Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα αποδίδουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν εκφράζουν απαραίτητα απόψεις που απηχούν αναγκαστικά τις θέσεις της ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

 • Όροι Χρήσης-Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους