Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να γνωρίζει τη βαθμολογία του. Οι βαθμολογίες πρέπει να ζητούνται με γραπτή επιστολή από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι ενστάσεις για τις βαθμολογίες πρέπει να υποβάλλονται προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε δύο αντίτυπα, μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση της βαθμολογίας.

Τι προσέχω στην ένστασή μου;

Η ένσταση θα πρέπει να επικεντρώνεται σε έναν από τους τέσσερις τομείς στους οποίους αξιολογείται ο δάσκαλος.   Είναι σημαντικό κατά τη συγγραφή της ένστασης να παρατίθενται όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία που να ενισχύουν εκείνα που θέλει να προβάλει ο εκπαιδευτικός, ενώ θα πρέπει να δίνεται σημασία στην προβολή στοιχείων που τυχόν δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τον αξιολογητή.